På grund av Coronavirusets framfart har styrelsen beslutat att dels skjuta på vårmötet till dess smittofaran är över, dels ändra förutsättningarna för städdagen.

Städdagen
Städdagen ställs in i dess nuvarande utformning. Istället kommer Mårten eller Tomas att via e-post eller hemsida informera om tidpunkt och omfattning av arbetsuppgifter som behöver utföras. Det står då var och en fritt att anmäla sitt intresse för dessa arbetsuppgifter och på så sätt utföra sin ”arbetsplikt” och därigenom undgå städ/klubbavgift. Tomas eller Mårten avgör vid varje tillfälle hur många och vilka av de som anmält sig som kommer i fråga för arbetet. Genom att sprida ut arbetsuppgifterna på flera tillfällen och mindre grupper hoppas vi dels minimera smittorisken dels effektivisera arbetet. 
Här kan du läsa och anmäla dig till städtillfällen som vi erbjuder redan i nästa vecka inför banöppningen!

Vårmötet
Eftersom inga kritiska val eller beslut som påverkar klubben tas vid vårmötet påverkas styrelsens arbete i begränsad omfattning av att det skjuts på framtiden. De viktigaste punkterna på agendan är ansvarsfrihet för styrelsen samt en redovisning av förra årets ekonomiska utfall.

Ansvarsfrihet
Revisionen har genomförts och revisorerna förslår medlemmarna att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Ekonomi
Den totala verksamheten gav ett resultat på 122 tkr, d v s ca 1,5% av den totala omsättningen. Trenden är att intäkter från medlemsavgifter minskar ( ca 250 tkr) därför att allt fler väljer billigare alternativ av medlemskap. Medlemsantalet är relativt konstant. Glädjande är att intäkterna från greenfeegäster ökar (100 tkr). Andra poster som visar en positiv trend är tävlingsverksamheten (+120 tkr) och rangen (+40 tkr).

På kostnadssidan har inga dramatiska förändringar skett förutom att personalkostnaderna ökat.

I detta sammanhang vill jag rikta ett stort och varmt tack till alla frivilliga som lagt ned ett oerhört stort och viktigt arbete på banan. Utan deras insats skulle vi behöva göra en betydande höjning av  medlemsavgiften. Tack!

Framtid
Effekterna av Coronaviruset på klubbens verksamhet och ekonomi är svåra att förutspå i skrivande stund. En from önskan är att spelet kommer igång som vanligt så att vi inte tappar de viktiga greenfeeintäkterna. Det du kan göra för att stötta klubben är dels att betala in medlemsavgiften, dels  anmäla dig till frivilligt arbete och därmed hålla klubbens kostnader nere.

Ytterligare dokumentation
Från och med den 6 april kommer revisionsberättelse, verksamhetsplaner och resultatrapporter att finnas tillgängliga på kansliet för de som är intresserade av mer detaljerad information.

Väl mött på banan i vår!
Lars Andersson
Ordförande

BLI MEDLEM

BOKA TID