Höstmötet 2023 på Vassunda golfklubb

Patrik Dahle, på bilden, omvaldes till ordförande för 2024. De föreslagna höjningarna av medlemsavgifterna beslutades. Orsaken är högre låne- och energikostnader. Verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för 2024 fastställdes enligt styrelsens förslag.
Styrelsen gavs ett mandat om 1,5 MSEK för byggnation av stugor för övernattning under 2024.
Städavgiften slopas under 2024 och kompensation ges till dem som städar.

41 medlemmar deltog i Höstmötet. Till ordförande att leda årsmötet valdes Albert Sjöberg och till sekreterare Sören Densjö. Klubbens ordförande Patrik Dahle tog till orda. Han påpekade att den verksamhetsplan som ingår i möteshandlingar omsatts i en aktivitetstabell som också finns med i möteshandlingarna. Tabellen gicks igenom och kommenterades.

Förslaget till medlemsavgifter finns i möteshandlingarna. Anledningen till de föreslagna höjningarna är i huvudsak högre lånekostnader därför att lånen måste sättas om till högre ränta. Sammantaget handlar det om en fördubbling av räntekostnaderna. Ytterligare en orsak är att elkostnaderna ökar betydligt. Höjningar av medlemsavgifterna är hovsamma i jämförelse med andra klubbar. Beslöts att fastställa de föreslagna medlemsformerna och medlemsavgifterna för 2024.

Klubbens kassör Åke Andersson informerade om att det ekonomiska utfallet för klubben, när en månad kvarstår av verksamhetsåret, ser bra ut. Den föreslagna budgeten för 2024 är försiktigt hållen och visar ett positivt resultat på 450.000 kr. De olika intäktsposternas kommenterades kortfattat. På kostnadssidan är elkostnaderna en stor del av driftskostnaderna. Kostnaderna för GML som handhar driften av banan är budgeterade till 3 MSEK och har genom omförhandling kunnat sänkas. Åke Andersson påpekade att det föreslagna överskottet tjänar som en buffert. Beslöts att fastställa den föreslagna budgeten för 2024.

Verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för 2024 fastställdes enligt styrelsens förslag. Dokumenten finns i de möteshandlingar som varit tillgängliga en vecka före Höstmötet. Inga justeringar gjordes i handlingarna under mötet.

Val


Till klubbens ordförande och tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år, omvaldes Patrik Dahle.
För en period av två år valdes Åke Andersson (omval) och Claes Hammarling (nyval) och Mikael Melin (nyval).Styrelsens nuvarande medlemmar Annika Waller, Madeleine Svedbäck, Anders Egerot och Erik Moström har ett år kvar på sina mandat.
Till revisorer för en tid av ett år valdes Per Johansson (omval) och Jörgen Jonsson (omval) och till revisorssuppleant för en tid av ett år valdes Inga Ericsson (omval).
Till valberedningen valdes Stefan Helander (nyval) som ordförande och Carina Hammarling (nyval). Styrelsen utser sin representant senare.

Beslöts att klubbens styrelse utser ombud till GDF-möte. GDF står för golfdistriktsförbund och Vassunda GK:s distrikt är Upplands Golfförbund.

Styrelsen föreslår att styrelsen för 2024 ges ett mandat om 1,5 MSEK för byggnation av stugor för övernattning. Bakgrunden till detta är att utveckla anläggningen med övernattningsmöjligheter för att möjliggöra ekonomisk utveckling för fortsatt satsning på banan. Klubbens ordförande Patrik Dahle redovisade förutsättningarna och kalkyler för förslaget. Diskussion med frågor vidtog. Beslöts att ge styrelsen mandat om 1,5 MSEK för byggnation av stugor för övernattning. Föreslogs att en plan tas fram för hur projektet löpande ska kommuniceras till medlemmarna.

För 2024 föreslår styrelsen att städavgiften tas bort. De som kommer och städar kompenseras med ett presentkort i shopen. Årligen har klubben fakturerat ca 200.000 kr och inbetalningarna har varit ca 50-60.000 kr, Klubbens ordförande utvecklade förslaget. Beslöts att städavgiften för 2024 tas bort och att styrelsen uppdras att hitta lämplig lösning på kompensation.

Stort tack riktades till alla som deltagit i Höstmötet, till styrelsen för ett utmärkt jobb under året, till dem som nu lämnar styrelsen. Nya ledamöter i styrelsen välkomnades. Alla ideellt arbetande tackades för många fina insatser.

Text och bild:  Sören Densjö

Fler nyheter

Arkiv