VÅRMÖTET 2024 PÅ VASSUNDA GK

Stefan Schön Greenkeeper GML

Kvällen den 24 april samlades 31 medlemmar till Vårmöte på Vassunda GK.
Klubbordföranden Patrik Dahle hälsade alla hjärtligt välkomna. Till mötesordförande valdes Per-Åke Henriksson och till sekreterare Sören Densjö. Som justeringspersoner valdes Thomas Blombäck och Patrik Kårbro.

Styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkningar för 2023 ingick i möteshandlingarna som var tillgängliga innan mötet. Likaså fanns styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningar av de olika kommittéernas arbete med i möteshandlingarna.

Åke Andersson kassör i styrelsen gick igenom den sammanslagna årsredovisningen för aktiebolaget och föreningen. Åke konstaterade att utfallet för 2023 stämde förvånansvärt väl överens med den budget som lagts. De konsoliderade intäkterna uppgick till 9,3 miljoner kr och kostnaderna blev 8,3 miljoner kr. De olika posterna i resultaträkningen kommenterades. Klubbens ekonomi är stabil och god.

De förelagda resultat- och balansräkningarna avseende 2023 fastställdes. Styrelsens förslag att balansera det sammanlagda resultatet på 2,4 miljoner kr i ny räkning godkändes.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Efter det formella Vårmötets avslutande öppnades upp för en informations- och frågestund.
Under senaste den senaste tiden har nya tjänster tillsatts på klubben. Ny klubb- och kanslichef är Maria Sognefors. Ny pro är Louise Perulf. Ny banchef är Stefan Schön som är anställd av GML, företaget som på uppdrag svara för banskötseln. Samtliga fick tillfälle att presentera sig och berätta hur de ser på sina respektive arbetsuppgifter under kommande säsongen.

Patrik Dahle kommenterade verksamhetsplanen. För hemsidan har gjorts en rejäl nystart och sidan byggs succesivt upp för att vara helt uppdaterad relativt snart. Gå gärna in och titta för att se alla nyheter.

Upplystes om att udda veckor sker start på hål 1 och jämna veckor sker start på hål 10 med start när vi har pilar som pekar ut rätt riktning till tee 1 respektive 10.

Upprepade påhälsningar av vildsvin gör att ytterligare elstängsel kommer att sättas upp.

Informerades om att banan är omslopad och att gul, blå, röd och orange tee och ersätts av avståndsangivelser i hektometer, dvs hundratals meter.

Patrik framhöll att det ideella arbetet är synnerligen viktigt för klubbens verksamhet. I och med den första tävlingen den första maj så öppnar banan fullt ut. Trots bister väderlek så är banan i förvånansvärt bra kondition.

Bild och referat: Sören Densjö

Fler nyheter

Arkiv