Välkomna på Vårmöte 2024!

Vårmöte 2024

Vassunda GK inbjuder dig som medlem i klubben till årets vårmöte.

Tid:      Onsdag den 24 april kl. 19.00

Plats:   Restaurangen Vassunda GK

Se föredragningslista nedan.

Anmälan om deltagande ska ske senast den 22 april via epost till info@vassundagolf.se.

Möteshandlingar kommer att skickas digitalt till de som anmält sig till mötet och till övriga medlemmar på begäran.

 

Klubben bjuder på fika.

Välkommen!

Styrelsen

 

Föredragningslista vid vårmöte

Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
 6. a/ Styrelsens verksamhetsberättelse för golfklubben och GolfAB, senaste verksamhetsåret
 7. b/ Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för golfklubben och GolfAB senaste räkenskapsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltninggolfklubben och GolfAB under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningenför det konsoliderade resultatet
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Övriga frågor

Fler nyheter

Arkiv