Patrik Dahle, på bilden, omvaldes till ordförande för 2023. Medlemsavgifterna höjs försiktigt med 100 kr och är oförändrade för juniorer och Familj Plus. Verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för 2023 fastställdes enligt styrelsens förslag.

Innan det formella mötet började gav Tony Mullborn, klubbrådgivare vid Svenska Golfförbundet ett kort föredrag. Han inledde med att visa en hel del statistik om Vassunda GK. Det handlade om kön- och åldersstrukturer, handikappfördelning, medlemskategorier och spelstatistik. Därefter berättade Tony om optimering av spelytor och förmedlade under en kvart allt han lärt sig om gräs och grönytor under trettio år som banansvarig i en golfklubb i Dalarna.

37 medlemmar deltog i Höstmötet. Till ordförande att leda årsmötet valdes Albert Sjöberg och till sekreterare SörenDensjö. Klubbens ordförande Patrik Dahle tog till orda. Han påpekade att den verksamhetsplan som ingår i möteshandlingar omsatts i en aktivitetstabell som också finns med i möteshandlingarna. Tabellen gicks igenom och kommenterades.

Förslaget till medlemsavgifter som finns i möteshandlingarna gicks igenom. Genomgående höjs avgifterna med 100kr utom för juniorer, Familj plus och Hedersmedlem där föreslagna avgifter är oförändrade. Styrelsen har, med anledning av prisläget i samhället, valt att göra en försiktig höjning för att inte tappa medlemmar som en större justering skulle kunna medföra.

Frågor ställdes om städavgifterna. Betalningsförmågan är väldigt låg. Styrelsen återkommer med förslag till hur uttaxering av städavgifter ska ske. Betalningsrutinerna för medlemsavgifter togs upp. Sista betalningsdatum för årsavgifterna är sista mars. Det finns möjligheter att via More Golf dela upp betalningarna. 

Åke Andersson redovisade hur det ekonomiska utfallet ser ut för klubben när en månad kvarstår av verksamhetsåret. Den föreslagna budgeten är balanserad och visar ett positivt resultat på 315.000 kr. Medlemsavgifterna beräknas minska med 120.000 kr mot föregående budget och intäkterna av greenfee minskar med 200.000 kr. På kostnadssidan dubbleras nästan kostnaderna för inköp av material och ökningarna av driftskostnaderna är påtagliga. I anslutning till personalkostnaderna kom en fråga upp om sårbarheten för klubben att vara snävt bemannad.

Verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för 2023 fastställdes enligt styrelsens förslag. Dokumenten finns i de möteshandlingar som varit tillgängliga en vecka före Höstmötet. Inga justeringar gjordes i handlingarna under mötet.

Val

Till klubbens ordförande och tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år, omvaldes Patrik Dahle.

För en period av två år valdes Annika Waller (omval) och Madelaine Svedbäck (omval), Anders Egeroth (nyval) och Erik Moström (nyval). 

Styrelsens nuvarande medlemmar Åke Andersson och Stefan Helander har ett år kvar på sina mandat. Mats Falk och Mattias Karlsson som båda var valda på två år har begärt utträde ur styrelsen och kvarstår ej 2023. 

Till revisorer för en tid av ett år valdes Per Johansson (omval) och Jörgen Jonsson (omval) och till revisorssuppleant för en tid av ett år valdes Inga Ericsson (omval). 

Till valberedningen valdes Annika Babra (omval) som ordförande, och Lottie Siitonen (omval). Styrelsen utser sin representant senare.

Klubbens ordförande Patrik Dahle utsågs som ombud till GDF-möte. GDF står för golfdistriktsförbund och Vassunda GK:s distrikt är Upplands Golfförbund.

Övriga frågor

Under denna punkt informerade klubbens ordförande Patrik Dahle om några centrala frågor inom klubbens verksamhet.

Verksamhetsplanen för 2022 redovisades. 79 procents måluppfyllnad hade nåtts vilket ordföranden anser inte är tillräckligt bra. Det finns alltid orsaker varför mål i planer inte nås men förbättringar i ledning, styrning och uppföljning måste ske. 

Players 1st (players first) är ett enkätverktyg som mäter och analyserar kundnöjdhet hos golfspelare. Resultaten vad avser undersökningen hos Vassunda GK:s medlemmar presenterades. Svarsfrekvensen i årets undersökning var 41 procent. Ett sammandrag av undersökningen kommer att även redovisas i ett annat sammanhang för medlemmarna. 

11 remissvar på ”Verksamhetsbeskrivning och måldokument” som skickats ut till medlemmarna vari ingår strategi och aktivitetsplaner. Remissvaren belystes och redovisades.

Hållbarhetsarbetet pågår enligt planerna. Projektet med att sätta upp fågelholkar får stort gensvar.

Trädplanen är viktig i åtgärdsarbetet för att utveckla banan. Avverkning sker bland annat för att få in mer solljus. Kommunikationen att förklara varför träd tas bort har stor betydelse för att undvika missförstånd.

Thomas Holm som varit med i styrelsen i sex år avtackades. Mats Falk som varit med under ett år avtackades också. Annika Babra fick ett stort tack som ordförande i valberedningen. Klubbrådgivaren Tony Mullborn fick uppskattande ord för sin medverkan under mötet men också för den dialog som han haft med klubben under året.

Klubbordföranden Patrik Dahle riktade ett stort och innerligt tack till alla som deltagit i Höstmötet. Mötet avslutades.

Text och bild:  Sören Densjö

 

BLI MEDLEM

BOKA TID