Höstmötet den 8 december 2021
Patrik Dahle (tv på bilden) tar över som ordförande efter Lars Andersson. Mathias Karlsson och Mats Falk nya i styrelsen. Maximala antal medlemmar ökas till 1425 från 1300. Mycket god ekonomi. Medlemsavgifter och verksamhetsplan för 2022 godkändes enligt styrelsens förslag. Beslut om uppdaterade stadgar.

Höstmötet den 8 december 2021
31 medlemmar deltog i Höstmötet 2019. Till mötesordförande valdes Urban Strömqvist och som sekreterare Sören Densjö. Innan det formella mötet började fick nyanställda Jonna Hallberg chansen att presentera sig. Hon kommer att arbeta i kansliet och även ta över de arbetsuppgifter för ekonomin som Olle Perols och Eva Mandal hanterat.

Klubbens ordförande Lars Andersson redovisade en del statistik för klubben. Klubben har 1281 medlemmar där kategorin C Plus är störst mes 257 st. Snittålder är 47,2 år jämfört 48,4 år för alla golfare i Sverige. 56% av medlemmarna har varit med i klubben i tre år eller kortare, 10% har varit medlemmar i 25 år eller mer. 170 medlemmar har inte spelat någon runda alls under 2021. I genomsnitt spelar medlemmarna 20 rundor per säsong. Det spelades 29929 rundor under 2021 mot 32568 under 2020, dvs en minskning på 8%.

Medlemsantalet i klubben ligger väldigt nära maximal nivå varför maxantalet genom stadgeändringen ökas till 1425. Rörligheten bland medlemmar ökar, fler slutar men fler kommer också till. Den omfattande ungdomsverksamheten medverkar till en förändrad medlemsmix som gör att genomsnittsåldern sjunker.

Lars Andersson rekapitulerade vad som hänt sedan vi sågs senast: Medlemsantalet ökat 33% (13-15% i Sverige). Juniorverksamheten blomstrar med 19,6 % av medlemmarna (11% Uppland, 12,3% i Sverige). Likviditeten kraftigt förbättrad – behöver ej utnyttja checkkredit. Ny krögare och uppfräschning såväl inne som ute. Utökad range samt möjlighet till simulatorspel. Intensifierat arbete på banan. Flytt av tävlingskansli, kiosk, mm. Trädfällning, jobb med bunkrar och tee samt utökad klippning. Arbetsbeskrivningar samt arbetsmiljöhandbok

Val

Till ordförande för en period om ett år valdes Patrik Dahle, som därmed efterträder Lars Andersson. För en period av två år omvaldes Åke Andersson och Stefan Helander Som nya styrelseledamöter för en period av två år valdes Mathias Karlsson och Mats Falk. Styrelsens nuvarande medlemmar Thomas Holm, Annika Waller och Madelaine Svedbäck har ett år kvar på sina mandat.

 

Till revisorer omvaldes Per Johansson och Jörgen Jonsson. Inga Ericsson omvaldes som revisorssuppleant.

Valberedningen för nästa år består av Annika Babra, ordförande, och Lottie Siitonen. Styrelsen utser sin representant senare.

Verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget
Beslut togs enligt de handlingar som varit tillgängliga före Höstmötet. Årsavgifterna och verksamhetsplanen beslutades enligt styrelsens förslag. Budgeten för 2022 är försiktigt hållen men visar ett överskott på 295.250 kr. Medlemsavgifterna beräknas till 4.290.000 kr vilket är i 260.000 lägre än det beräknade utfallet för 2021. Intäkterna från rangen beräknas till 800.000 kr. När det gäller greenfee-intäkterna som budgeteras till 1.600.000 kr så kan det vara svårt att förutse pandemins effekter. Under 2020 så var det en rejäl ökning men en minskning, från hög nivå, under 2021. Mårten Nord genomför en omfattande tränings- och lektionsverksamhet, vilket beräknas inbringa 360.000 kr. Simulatorerna är populära och beräknas ge intäkter på 200.000 kr. På kostnadssidan ökar personalkostnaderna till 3.398.000 kr. Inköpa av material drar kostnader på 565.000 kr. Leasingkostnader ligger på 522.000 kr och ökar pga en förnyad maskinpark. När maskiner köps av klubben kommer kostnaderna upp i form av avskrivningar. Satsningarna på att ytterligare förbättra banan gör att de sammanlagda bankostnaderna ökar påtagligt.

Vid genomgången av verksamhetsplanen ställdes frågor om GKPlus. Klubben kommer att under de kommande fem åren att ingå i samarbetet. En klubb, SalaGK, kommer att lämna samarbetet men flera andra klubbar är intresserade att ingå utöver de som nu ingår.

Styrelsens förslag.
Beslutades att höja maximala antalet medlemmar i klubben från 1300 st till 1425 st. Om det skulle uppkomma önskemål om ytterligare ökningar vid nästa höstmöte uppmanas den då sittande styrelsen att komma med ett bredare underlag som även tar upp frågan om värdet på spelrätterna.

Förslaget till stadgeändring föredrogs av Stefan Helander. Förslaget fanns med i sin helhet i förelagda möteshandlingar. Med några smärre redaktionella ändringar så beslöts att anta stadgeändringarna enligt förlaget. Stadgeändringar skall godkännas av Golfförbundet innan de träder i kraft.

Visioner och möjliga prioriteringar för klubben i ett 3-5 års perspektiv.
En grupp bestående av Annika Waller, Mårten Nord, Madelaine Svedbäck och Claes Hammarling har arbetat med framtidsfrågor. Annika redovisade tankar kring en vision för 2026. Det handlade om klubbens ledord: tillgänglighet, kvalitet, klubbkänsla och trivsel. Om grundläggande tankar kring golfandet. Om hur Vassunda GKs erbjudande skulle kunna se ut 2026. Om möjligheter att kunna expandera. Om vad som händer med golfen i framtiden. Om vilket medlemsunderlag som finns. Om hur konkurrensen ser ut i närområdet. Om vad våra medlemmar och gäster tycker. Om händelser och aktiviteter på vägen fram till 2026. Det finns anledning att återkomma till arbetet med visionen i andra sammanhang längre fram. Mötesdeltagarna fick nu en första presentation av gruppens arbete.

Avtackning                  
Eftersom det inte var något fysiskt möte förra året kunde de då avgående ledamöterna ej avtackas. Det var Einar Friden, Inge Corse och Peter Nylund. Einar var på plats och blev nu formellt avtackad. I år avgår Eva Almtorp och Per-Åke Henriksson som avtackades av klubbens ordförande Lars Andersson. I egenskap avgående ordförande avtackades Lars av Mårten Nord.

Mötesordföranden Urban Strömqvist tackade de närvarande för visat intresse och det engagemang som visas i klubbens arbete. Det formella mötet avslutades därmed.

Mötesprotokoll
Det formella protokollet från Höstmötet 2021 kommer att finnas på klubbens kansli efter vederbörliga underskrifter.

(Bild och text: Sören Densjö)

 

BLI MEDLEM

BOKA TID