Välj en sida

RAPPORT FRÅN VÅRMÖTET 2022 PÅ VASSUNDA GK

Denna kylslagna vårkväll den 27 april samlades 33 medlemmar till Vårmöte på Vassunda GK. Till mötesordförande valdes klubbens ordförande Patrik Dahle och till sekreterare Sören Densjö. Till justeringsmän att valdes Bertil Bengtsson och Urban Strömqvist.

Styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkningar för 2021 ingår i möteshandlingarna som var tillgängliga innan mötet. Likaså ingår styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningar av de olika kommittéernas arbete under 2021 i möteshandlingarna.

Patrik Dahle lyfte fram följande avsnitt i verksamhetsberättelsen för 2021.

Förbättring av driving range: Vissa tider har det varit kö till rangen varför vi utökat antalet utslagsplatser. Kommande säsong ska vissa av utslagsplatserna förses med tak för att rangen även ska kunna utnyttjas vid regn.

Åtgärder för att höja speltempo: Även om totala antalet ronder minskat har vi noterat en större irritation än tidigare över långsamt spel. Åtgärder som satts in är banvärdar vid hög belastning samt skyltar med vänliga råd hur man kan bidra till ett bättre speltempo. Den relativt omfattande trädgallringen som genomförts inför kommande säsong kommer också att bidra till ett bättre tempo även om huvudsyftet med gallringen varit att undvika skador på bana, maskiner och spelare.

Fortsatt ökning av antalet juniorer: Glädjande är att antalet juniorer fortsätter att öka och utgjorde 19,6 % av samtliga medlemmar vilket är långt bättre än de 12,3 % som är snittet i Sverige.

God ekonomi: Som alla noterat har vi gjort betydande investeringar i byggnader och bana men trots detta har vi fortsatt god ekonomi och har inte behövt utnyttja checkkrediten under någon del av året.

GK-Plus: Ett nytt GK-Plusavtal som gäller fram t o m 2026 börjar gälla i år. Sala GK lämnar men Åkersberga GK och Torshälla GK tillkommer. De största skillnaderna från idag är för medlemmen att man bara får spela fritt 10 gånger på varje bana under säsongen och för klubben att vi får betala om våra medlemmar spelar mer på andra klubbar än vad andra klubbar spelar hos oss.

De förelagda resultat- och balansräkningarna avseende 2021 fastställdes. Styrelsens förslag att årets resultat på 1.169.217 kr balanseras i ny räkning godkändes. Tidigare balanserat resultat var 701.980 kr. Balanserat resultat och årets resultat disponeras 1.871.197 kr i ny räkning.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret finns bilagd i möteshandlingarna. Revisorer har varit Per Johansson och Jörgen Jonsson.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Under punkten Övriga frågor tog ordföranden Patrik Dahle upp flera aktuella frågor. Mer om detta kommer att kommuniceras i olika sammanhang framöver.

En revidering av stadgarna kommer att föreläggas Höstmötet 2022. Planer och information om det avverkningsarbete som sker under vintersäsongen diskuterades. En detaljerad genomgång av verksamhetsplanen för 2022 gjordes. Planerade och genomförda aktiviteter för bana, fastighet, range, klubbhusområde och övrigt presenterades. Vår möjliga roadmap mot Vassunda 2026 gicks igenom helt kort med nya ingångsvärden och skisser på idéer om förändringar. Mats Falk informerade om arbetet med Hållbar Golf. Urban Strömqvist påminde om att Vassunda GK står som värd den 5-6 juli för tävlingen Far & Son under SM-veckan.

Sammantaget var det en relativt lång, livfull och engagerad diskussion under denna punkt. Ordföranden Patrik Dahle tackade de närvarande för deltagandet i mötesförhandlingarna innan mötet avslutades.

Referat och bild: Sören Densjö

BLI MEDLEM

BOKA TID