Denna lite kylslagna vårkväll den 26 april samlades 35 medlemmar till Vårmöte på Vassunda GK. Klubbordföranden Patrik Dahle hälsade alla hjärtligt välkomna. Till mötesordförande valdes Urban Strömqvist och till sekreterare Sören Densjö. Som justeringsperson valdes Ulf Larsson och Göran Swenson.
Styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkningar för 2022 ingår i möteshandlingarna som var tillgängliga innan mötet. Likaså ingår styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningar av de olika kommittéernas arbete under 2022 i möteshandlingarna.

Klubbens ordförande Patrik Dahle lyfte fram flera avsnitt i verksamhetsberättelsen för 2022.
Några sammanfattande ord följer.

Året som gick
Det blev en tuff inledning på säsongen och den sena öppningen medförde uppskattningsvis ett intäktsbortfall på en halv miljon kronor. Efter pandemin så minskade antalet rundor per golfare. Antalet fullvärdiga medlemmar ligger på en stabil nivå. En ny bollmaskin har köpts in. Klubbens greenkeeper skadades tyvärr vid en olycka i april med lång frånvaro som följd. Snittåldern hos medlemmarna har de senaste fyra åren sjunkit från 58 år till 52 år. Snitthandicapet har under samma tid gått från 24,4 till 25,3.

Damgolfen har regelbundet träffats på onsdagskvällarna för golfspel. Banan öppnade för spel på 18 hål den 13 maj. Sex bunkrar har åtgärdats under säsongen. I enlighet med trädvårdplanen har trädavverkningar skett för att öka ljusinsläppet på greenerna. Problem med bevattningsanläggningen gör att nya pumpar kommer att köpas in 2023.

Juniorträningen har varit förlagd till tisdagar med god anslutning. De lite äldre juniorerna har framgångsrikt deltagit i olika tävlingar. Under året tog klubben emot tävlingen Far och Son i SM. 114 lag deltog under två dagar. I de tävlingar som tävlingskommittén ordnat spelades 808 ronder. Inom ramen för seniorverksamheten har klubben deltagit med 6 lag i seriespelet. Stora seniorslaget arrangerades tillsammans med Sigtuna och Uppsala golfklubbar.

Marknadsföringen har till största delen synts i sociala media och syftet är att framåt synas mer och på fler ställen. Målet är att få gamla medlemmar att spela mer och att nya ska komma i gång och spela över huvud taget.

 

Ekonomin
Åke Andersson från styrelsen gick igenom den sammanslagna årsredovisningen för aktiebolaget och föreningen. Vårmötet beslutar om föreningens årsredovisning för 2022, men den konsoliderade redovisningen ger den kompletta bilden över klubbens ekonomi.
Medlemsavgifterna minskade med 466 000 kr och intäkterna från greenfee med 648 000 kr. I och med att senaste betalningsdatum för medlemsavgifterna flyttades till sista mars 2023 så kommer inte intäkterna för städavgifter på ca tvåhundratusen kronor med i siffrorna för 2022 utan hamnar i redovisningen för 2023. Totalt minskade de konsoliderade intäkterna från 11 136 351 kr till 9 022 979.

Kostnaderna minskade från 8 924 992 kr till 8 106 198. Som exempel nämndes att nya bollar till rangen inköpts för 60 000 kr. Att andra klubbar inom GKplus ersatts med 50 000 kr pga mer frekvent spel från medlemmar i Vassunda. Räntorna var ungefär lika och avskrivningarna något högre. Detta ger ett konsoliderat resultat på 294 664 mot förra årets 1 629 538 kr. Under året amorterades lånen med 400 000 kr.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret lästes upp. Revisorer har varit Per Johansson och Jörgen Jonsson.
De förelagda resultat- och balansräkningarna avseende 2022 fastställdes. Årets resultat
231 813 kr och det tidigare balanserade resultatet var 1 817 197 kr. Styrelsens förslag
Att balansera det sammanlagda resultatet på 2 103 019 i ny räkning godkändes.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

 

Omarbetade stadgar
Stadgarna har omarbetats för att överensstämma med direktiv från Svenska Golfförbundet. Syftet är att få enhetlighet i stadgarna för de klubbar som tillhör förbundet. Stefan Helander från styrelsen föredrog förslaget som enhälligt godkändes. Stadgarna skickas sedan till Svenska Golfförbundet för slutgiltigt godkännande från förbundets sida.

Banskötsel
Vassunda GK har den 1 april 2023 inlett ett samarbete med GML Sports AB om bansskötslen.
Avtalet gäller till utgången av år 2025 med 2023 som prövoår. Avtalet är ett
partnerskapsavtal och ej ett kund/leverantörsavtal. Huvudpunkterna i avtalet är:
Kostnadseffektiv banskötsel. Kvalitet i banans alla delar. GML verkar för hög tillgänglighet
samt för medlemmarnas trivsel. Personalansvar och ökad kompetens. Ömsesidigt ansvar
med långsiktiga skriftliga definierade banförbättringar som mål.

Mattias Josefsson och Anders Kristiansson från GML presenterade GML som i dag driver
banskötseln på 14 golfbanor från Trelleborg i söder till Vassunda i norr. De berättade om
intrycken av Vassunda GK och hur verksamheten på klubben kommer att bedrivas. De
betonade att det är kvalitetsmål som styr och inte antal nedlagda timmar. Ansvarig från

VaGK:s sida i dialogen med GML:s platschef på VaGK kommer att vara Patrik Kårbro.

Ideellt arbete
Patrik Dahle uppehöll sig vid det stora ideella arbete som läggs ner i klubbens verksamhet och dess olika delar. Insatserna är synnerligen värdefulla och en viktig förutsättning att kunna driva klubben på ett framgångsrikt sätt.

Verksamhetsplan och klubbrum
Patrik Dahle presenterade översiktligt klubbens verksamhetsplan för 2023. Olika aktiviteter är detaljerat planlagda. Väderförhållanden och andra omständigheter kan dock medföra vissa förskjutningar. Klubbrummet bör kunna nyttjas i större utsträckning avsikten är att det ska bli bokningsbart.

Hållbar golf
Anders Egerot från styrelsen informerade om olika aktiviteter inom ramen för hållbar golf. På klubbens banområde finns ca 50 olika fågelsorter. Ett femtiotal fågelholkar har satts upp och sponsorer finns för flera av holkarna. Planering pågår för att anläggningen ska vara multifunktionell som exempelvis att vara tillgänglig för utomhuslektioner för skolor.

Avslutning

Klubbordföranden Patrik Dahle tackade mötesdeltagarna för intresset och tillönskade alla en utvecklande golfsäsong. Mötesordföranden Urban Strömqvist förklarade vårmötet för avslutat. 

BLI MEDLEM

BOKA TID