OBS! Denna info gäller ej längre. Mötet kommer ej ske fysiskt.
Vi hänvisar till nytt inlägg publicerat den 18/11! KLICKA HÄR

När: 8/12 Klockan 19-21
Var: Tilasalen i kommunhuset i Knivsta
Anmälan via knapp längst ner på sidan.

På grund av rådande omständigheter önskar vi att ni deltar endast en från samma familj eller sällskap. Enligt rekommendationer från Svenska golfförbundet kommer vi inte att erbjuda digitalt deltagande. 

Föredragningslista kombinerat Vår- och Höstmöte

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
 7. b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för 2019
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av över- respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 12. Val av
 13. a) klubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett (1) år
 14. b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år
 15. c) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta beslut får styrelsen ej delta
 16. d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande
 17. e) ombud till GDF-möte
 18. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 19. Övriga frågor

Välkomna

/Styrelsen

Kontakta kansliet för att erhålla möteshandlingar. Dessa skickas ut senast den 1/12 via e-post.

BLI MEDLEM

BOKA SIMULATOR