Åke Andersson, Lars Andersson och Stefan Helander valdes in i Vassunda GK´s styrelse vid Höstmötet 2019. Lars Andersson tar över som ordförande efter Urban Strömqvist. Antalet medlemmar på stabil nivå. Ekonomin i balans. Medlemsavgifter och verksamhetsplan för 2020 enligt styrelsens förslag. Städavgiften utreds vidare. Simulatorer är på plats för inomhusgolf. Helle Kautianen är kvar som krögare.

Urban Strömqvist överlämnar klubban till nyvalde ordföranden Lars Andersson


Höstmötet den 5 december 2019
35 medlemmar deltog i Höstmötet 2019. Medlemsantalet i klubben ligger på en stabil nivå. Det sker en förskjutning från fullvärdigt medlemskap till billigare årsavgifter. Största konkurrensen kommer inte från andra klubbar utan det är att man lägger golfklubborna på hyllan. Vi måste intressera vänner och bekanta för att fortsätta med golfen och knyta än fler medlemmar till klubben.

Med resurser i form av ny klubbchef och ny kanslist har klubben gått in i ett nytt skede. Samarbetet med Golf Uppsala fortsätter i vår golfshop. Golfresor arrangeras även fortsättningsvis på våren och hösten. Arbetet med att förbättra banans kvalitet fortsätter. Ambitionen är att greenerna ska komma upp till sin tidigare höga kvalitet. Renovering av bunkrar har påbörjats och kommer fortsätta. Viktiga maskininvesteringar har gjorts och ytterligare kompletteringar kommer att göras.

Val
Till ordförande för en period om ett år valdes Lars Andersson, som därmed efterträder Urban Strömqvist. För en period av två år omvaldes Eva Almtorp och Per-Åke Henriksson. Som nya styrelseledamöter för en period av två år valdes Stefan Helander och Åke Andersson. Styrelsens nuvarande medlemmar Thomas Holm, Peter Nylund, Einar Fridén och Inge Corse har ett år kvar på sina mandat.

Till revisorer omvaldes Per Johansson och Jörgen Jonsson. Inga Ericsson omvaldes som revisorssuppleant.

Valberedningen för nästa år består av Annika Babra, ordförande, och Lottie Siitonen. Styrelsen utser sin representant senare.

Budget och medlemsavgifter
Beslut togs enligt de handlingar som varit tillgängliga före Höstmötet. Årsavgifterna och verksamhetsplanen beslutades enligt styrelsens förslag. Budgeten för 2020 är i balans med ett litet överskott. Medlemsavgifterna beräknas till 3 225 000 kr vilket är i nivå med utfallet för 2018. Sponsorintäkterna har ökat och beräknas till 330 000 kr under 2020. Optimismen är stor när det gäller greenfee-intäkterna som budgeteras till 1 300 000 kr. Mårten Nord genomför en omfattande tränings- och lektionsverksamhet, vilket beräknas inbringa 425 000 kr. Klubben fortsätter att arrangera golfresor vår och höst som beräknas ge nettointäkter på 100 000 kr. Nettointäkterna för shopen beräknas till ca 200 000 kr. På kostnadssidan ökar personalkostnaderna för kansliet i och med nyanställningarna. Satsningarna på att ytterligare förbättra banan gör att bankostnaderna ökar påtagligt.

Motion
En motion hade inkommit om städavgiften där vissa förändringar föreslogs, bl a namnändring och avgiftshöjning. Styrelsens svar är redovisade i möteshandlingarna. Höstmötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att utreda namnfråga och regler för städavgiften. Redovisning och beslut sker på Vårmötet 2020 då även avgiftsnivån bestäms. Diskussionerna var i positiv anda och uppfattningen var att frivilligt arbete ska premieras.

Frågor
På en fråga meddelades att Helle Kautianen kommer att fortsätta som krögare. Helle driver nu restaurangen på Centrum för Idrott och Kultur i Knivsta varför köket på klubben sannolikt inte kommer att användas på samma sätt som tidigare.

Tack                   
Mötesordföranden Terry Carlbom tackade de närvarande för visat intresse och uttryckte sitt stora tack till den sittande styrelsen för ett mycket gott arbete. Han önskade också den tillträdande styrelsen all framgång i verksamhet under 2020. Det formella mötet avslutades därmed.

Urban Strömqvist tackade avgående styrelseledamoten Bertil Bengtsson för ett mångårigt och gediget engagemang i styrelsen. I egenskap av vice ordförande tackade Bertil Bengtson den avgående ordföranden Urban Strömqvist för de tre år som Urban varit ordförande. Urban har varit energisk och visat ett genuint stort intresse för klubben. Under en period ryckte han även in som tillförordnad klubbchef. Bertil hade sett Urban klippa en häck utanför klubbhuset och föreslog att den skulle döpas som ”Urbanska häcken” som en hedersbetygelse.

Mötesprotokoll
Det formella protokollet från Höstmötet 2019 kommer att finnas på klubbens kansli efter vederbörliga underskrifter.

 (Bild och text: Sören Densjö)

Nedan kan du ta del av de nya styrelseledamöternas egna presentationer inför mötet

Lars Andersson:

Jag är 71 år och pensionär sedan nio år. Min yrkesverksamma tid ägnade jag åt olika chefsbefattningar inom läkemedelsindustrin, bl.a. Pharmacia. Jag har bott i Knivsta i olika omgångar men bor sedan tre år tillbaka i Sollentuna. Eftersom jag trivs bra i Vassunda GK valde jag trots flytten från Knivsta att förbli medlem. Golf gillar jag främst för motionen och den sociala samvaron men även för möjligheten att tävla med mig själv. Mitt hcp pendlar runt 21. Jag har tidigare varit ordförande i olika föreningar som båtklubb, samfällighet, Rasbo i Samverkan mm. Jag tvekade innan jag accepterade den ansvarstyngda rollen som ordförande i Vassunda GK eftersom jag inte tidigare suttit i styrelsen men efter att ha övertygats om att det finns många duktiga personer i och runt styrelsen vågade jag ta beslutet.

Stefan Helander: 

Jag är 64 år och pensionär sedan april i år. Min tidigare arbetsinriktning har varit relationsmarknadsföring och entreprenörskap. Jag har huvudsakligen sysslat med inköp, administration och försäljning inom främst försäkringsbranschen. Vid 50 års ålder beslutade jag mig för att förverkliga min dröm om att driva ett eget företag och startade, efter två års fastighetsmäklarstudier, ett fastighetsmäkleri i Knivsta. Pensionen kombineras med konsultverksamhet inom mitt eget företag då främst offentliga upphandlingar samt rådgivning inom försäljning och företagsetablering på nya marknader.
Jag är bosatt i Uppsala och är medlem i Vassunda sedan 2007 och mitt hcp ligger runt 18. När jag inte spelar golf ägnar jag mig åt musik (piano och ukulele), tennis och segling. Gillar även att umgås, läsa, lösa korsord, laga mat och surfa på Internet.

Åke Andersson: 

Jag bor i Märsta, har spelat golf sedan åttiotalet då jag blev medlem i Sigtuna GK, sedan 2010 har jag varit medlem i Vassunda GK. När jag inte spelar golf åker jag båt, fiskar, åker skidor både utför och på längden och umgås med familj och vänner.
I professionen arbetar jag som inköpschef i ett entreprenadföretag i Sollentuna.
Jag har varit engagerad som tränare och ledare inom fotboll (Märsta IK, SK Wigör), handboll (Skånela IF) och ishockey (Arlanda Wings) i mer än trettio år, dömt fotboll lika länge, efter det så blev det styrelsearbete i över 10 år i SK Wigör varav de 5 senaste som ordförande, tackade för mig för några år sedan men börjar bli sugen på att hjälpa till igen.

BLI MEDLEM

BOKA TID