Det digitala Vårmötet 2021 är nu genomfört och protokollet är justerat. Föreskrifterna för att bekämpa pågående pandemi medförde att ett möte med fysisk närvaro inte kunde hållas. Vårmötet genomfördes digitalt med ett omröstningsförfarande via e-post. Information om proceduren för Vårmötet skickades ut den 23 mars till medlemmarna. Ett röstningsformulär fanns tillgänglig på nätet den 22-29 april.

Det var 23 röstberättigade medlemmar som hade besvarat formuläret. Till ordförande för mötet valdes Terry Carlbom och till sekreterare Sören Densjö. Till justeringspersoner valdes Albert Sjöberg och Anders Egerot.

Styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkningar för 2020 ingår i möteshandlingarna som var tillgängliga innan mötet. Likaså ingår styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningar av de olika kommittéernas arbete under 2020 i möteshandlingarna. Revisionsberättelsen finns också i handlingarna.

De förelagda resultat- och balansräkningarna avseende 2020 fastställdes. Styrelsens förslag att årets resultat på 934.462 kr balanseras i ny räkning godkändes. Tidigare balanserat resultat var -232.482. Avräknat mot årets resultat disponeras 701.980 i ny räkning.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Mötesordföranden Terry Carlbom framförde ett stort tack till styrelse, anställda och övriga berörda klubbmedlemmar för deras insatser under tiden från föregående årsmöte.

 

Text o bild: Sören Densjö

BLI MEDLEM

BOKA TID