Den rådande pandemin med restriktioner för sammankomster gjorde att Vårmötet 2020 inte kunde genomföras. Höstmötet 2020 kunde heller inte genomföras som planerat. Till slut blev det så att ett kombinerat Vår- och höstmöte ägde rum utan fysisk närvaro av medlemmar. Mötet skedde genom digital omröstning via e-post och Google Forms den 1-8 december 2020.

39 röstberättigade medlemmar deltog i omröstningen. Ordförande vid mötet var Terry Carlbom och sekreterare var Sören Densjö.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 och styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för 2019 fanns tillgängliga i möteshandlingarna och var utsända i förväg. Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningarna samt att överskott för 2019 balanseras i ny räkning. Revisionsberättelsen var förelagd och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den reviderade perioden.

Det beslutades att godkänna verksamhetsplanen för 2021 som fanns redovisad i möteshandlingarna. Förslaget till medlemsavgifter godkändes liksom den förelagda budgeten för 2021.

Till klubbens ordförande och tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år, valdes Lars Andersson (omval). Till styrelseledamöter för en period av två år valdes Thomas Holm (omval), Madeleine Svedbäck (nyval) och Annika Waller (nyval).

Åke Andersson, Eva Almtorp, Stefan Helander och Per-Åke Henriksson är redan valda som styrelseledamöter t o m 2021. Antalet styrelseledamöter är 8 för 2021 jämfört med 9 för 2020.

Ledamöterna Einar Fridén, Peter Nylund och Inge Corse lämnar styrelsen i och med utgången av år 2020. De tackas för värdefulla insatser som styrelseledamöter.

Till revisorer för en tid av ett år valdes Per Johansson (omval) och Jörgen Jonsson (omval) och till revisorssuppleant för en tid av ett år valdes Inga Ericsson (omval).

Till valberedningen valdes Annika Babra (omval) och Lottie Siitonen (omval). De avgör vem som ska vara sammankallande. Styrelsen utser sin representant senare.

Mötesordföranden Terry Carlbom framförde på medlemmarnas vägnar ett stort tack till styrelsen, personalen och alla frivilliga som bidragit till det goda resultatet under det genomförda verksamhetsåret och önskade den tillträdande styrelsen och alla övriga ”God Fortsättning och Gott Nytt år”.

Text: Sören Densjö

Ordförande vid Vår- och höstmötet var Terry Carlbom (t.v) och sekreterare Sören Densjö.

 

BLI MEDLEM

BOKA SIMULATOR