Vårmötet 2015

Olle och Hans Vårmötet 2015
Kassören Olle Perols och ordföranden Hans Karlsson konstaterade
i sina presentationer på vårmötet att klubbens verksamhet hade en
stabil utveckling under 2014.

Vårmötet i Vassunda GK ägde rum den 19 april. Ett 30-tal medlemmar deltog. Ekonomin I Vassunda GK utvecklades stabilt under 2014, kostnaderna kunde hållas i balans och resultatet blev ca 300 tusen kronor plus.

Antalet medlemsformer har minskat från 24 till 7 för att skapa enkelhet. Banan som kunde öppna tidigt 2014 har fortsatt hållit en hög kvalitet. Duktig banpersonal och en hel del ideellt arbete ligger bakom banans fina status. Genomförda röjningsarbeten gör att det blir lättare att hitta bollar.

Många företagare har en tidsmässigt pressad situation vilket slår tillbaka på möjligheterna till att nyttja golfsamarbeten. Detta gäller inte bara Vassunda utan golfklubbar generellt. I marknadskommunikationen kommer begreppet Vassunda GK Knivsta att användas för att öka tydligheten om klubbens geografiska läge. Restaurangen har levererat god mat och fin service och förstärker därmed klubbens varumärke.

Samarbetet med T2S gör att träning och utbildning har kunna utvecklats på ett attraktivt sätt. En långsiktig plan har utarbetats för juniorverksamheten. Ett samarbete med skolorna i Knivsta kommer att inledas. Tävlingsverksamheten har varit bred med många tävlingsdeltagare.

De förelagda resultat- och balansräkningarna fastställdes för 2014. Styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning godkändes. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.