Kenneth Jansson, Vassundas förste hedersmedlem

Höstårsmötet 2012 beslutade att utse Kenneth Jansson till hedersmedlem, klubbens första. Kenneth kom med i Vassunda då klubben bildades 1989.Kenneth Jansson, greenkeeper på Vassunda GK sedan klubben bildades 1989, går nu i pension. Han avtackades på Höstmötet av ordföranden Albert Sjöberg och utsågs samtidigt till Vassundas förste hedersmedlem.

På Höstmötet den 6 december togs beslut enligt de handlingar som varit tillgängliga före mötet. Medlemsavgifterna är oförändrade 2013, sånär som på årsmedlemskapet som höjdes med 90 kr. Den föreslagna budgeten och verksamhetsplanen godkändes. Inkomna motioner beslutades enligt styrelsens förslag.

Till ordförande för 2013 omvaldes Albert Sjöberg och som styrelseledamöter på två år omvaldes Bertil Bengtsson och Mona Neselius. Som ledamöter på ett år valdes Olle Perols och Sören Densjö. De fyller därmed de vakanser som fanns i valberedningens ursprungliga förslag. Både Olle och Sören har tidigare under många år varit styrelseledamöter i klubben.