Höstmötet 2017

Höstmöte 2017
Den nyvalda styrelseledamoten Eva Almtorp flankeras av nye
klubbchefen Mårten Nord och klubbens ordförande Urban Strömqvist.

Det går bra för Vassunda GK, resultatet för 2017 kan bli ett par hundra tusen eller mer.

Kiosken kommer att vara öppen de första två månaderna säsongen 2018 så att en utvärdering för en permanent lösning kan göras.

Klubbchefen Mårten Nord kommer att ta hand om träningsverksamheten.

Höstmötet i Vassunda GK ägde rum på klubben den 7 december. 37 medlemmar hade hörsammat kallelsen.

Val
Till ny styrelseledamot valdes Eva Almtorp. Eva började spela golf 1994 och gick då med i Vassunda. Hon har varit aktiv i kommittéarbetet, men var under en tid boende på annan ort varför hon då inte var med i klubben. Sedan några år är hon åter i Knivsta och med i klubben. Eva har varit flygvärdinna på SAS i hela 37 år, nu pensionerad och tillbringar gärna ett par månader varje vår i Portugal där det gärna blir 4-5 golfrundor per vecka.

Urban Strömqvist omvaldes som ordförande på ett år. Per-Åke Henriksson och Matilda Johnell omvaldes till styrelseledamöter på två år.

Information om hela styrelsen finns på sidan Klubb/styrelse. Klicka här. Sidan uppdateras i början av nästa år.

Valberedningen för nästa år består Birgitta Carlsson Fogdegård och Ulf Larsson. Styrelsen utser sin representant senare. Ordinarie revisorer är Per Johansson och Sören Densjö.

Budget och medlemsavgifter
Beslut togs enligt de handlingar som varit tillgängliga före Höstmötet Årsavgifterna beslutades enligt styrelsens förslag. De betyder att alla årsavgifter är oförändrade så när som på en liten höjning år två för dem som har medlemsformen Start. Budgeten för 2018 är i balans med ett litet överskott.

I möteshandlingarna finns ingen information om utvecklingen för 2017. Olle Perols kunde informera om att klubben har en sund ekonomi och att det ser ut att bli ett positivt resultat för 2017 på ett par hundra tusen eller mer. Intäkterna från greenfee har ökat påtagligt. Försäljningen av Golfhäftet har varit en succé. Det är först i bokslutsarbetet som alla siffror faller på plats. Åren 2013-2016 kan klubben redovisa ett sammanlagt resultat på 1,2 miljoner kronor. Få klubbar kan uppvisa en så positiv utveckling. Stram kostnadshantering och stort inslag av frivilligt arbete är bidragande.

Tack                   
Mötesordföranden Albert Sjöberg framförde medlemmarnas tack till styrelsen för goda insatser under året. Ett speciellt stort tack riktades till Urban Strömqvist som lagt ner väldigt mycket tid på administration och service i avvaktan på att den nye klubbchefen skulle tillträda. Mötet avlutades och ett par punkter behandlades efter det formella mötet.

Medlemsenkät
Urban Strömqvist redovisade huvudresultaten från den medlemsenkät som genomförts under året. Enkätresultaten ger möjlighet till en hel del djupare analyser där man kan bl a selektera på kön, ålder, handicap m. Jämförelser kan göras med andra klubbar i närheten. Resultaten kommer att vara en god vägledning i prioriteringarna för 2018.  Servicen och kundmottagandet får ett glädjande gott betyg. Restaurangen får också bra betyg med det finns synpunkter på kioskverksamheten. Därför kommer kiosken att vara öppen de två första månaderna på säsongen 2018 för att en utvärdering om en permanent lösning ska kunna göras.

Mårten Nord
Vår nye klubbchef Mårten Nord presenterade sig och tog upp en del fokusområden för 2018. Mårten har ju nyligen tillträtt men ändå hunnit att sätta sig in i klubbens verksamhet. Mårten är utbildad PRO och har mångårig erfarenhet av träningsverksamhet och han kommer att ansvara för träningen på klubben. Han vill införa medlemsträning som ett moment för att vi ska förkovra oss ytterligare. Han är redan igång med att ta fram en mycket efterlängtad banguide med tydliga mått. Det kommer också att införas fler och tydligare måttangivelser ute på banan. En viktig förutsättning för alla våra gäster som inte känner banan så väl. En ny närspels-range kommer att utvecklas. Och inte minst, fler medlemsaktiviteter och sociala arrangemang kommer att skapas. Klubbkänslan är en framgångsfaktor och skall vårdas på allra bästa sätt.

Mötesprotokoll
Det formella protokollet från Höstmötet 2017 kommer att finnas på klubbens kansli efter vederbörliga underskrifter.

P.S. Har Du inte fått kallelsen till Höstmötet så beror det sannolikt att klubben inte har Din korrekta adress för e-post. Det kom tillbaka en de kallelser som inte nådde mottagren. Misstänker Du att Din adress inte fungerar så skicka Din giltiga adress till info.vagk@telia.com

(Bild och text: Sören Densjö)