Barn- och ungdomspolicy

Ladda ned Barn- och ungdomspolicyn som PDF

Vassunda Golfklubb skapar förutsättningar för golfintresse och livslångt idrottande.

Verksamheten för barn och ungdomar i Vassunda Golfklubb bedrivs i en kommitté som kallas Juniorkommittén (JEK). För att uppnå målen satta av Riksidrottsförbundet (RF) och för att följa FN:s konvention om barns rättigheter vill vi deklarera vår klubbs ställningstagande:

Vår verksamhet ska bygga på fyra hörnstenar

* Glädje och gemenskap
* Demokrati och delaktighet
* Allas rätt att vara med
* Rent spel

Konkretiserat innebär det att golf för barn och ungdomar ska vara lekfull, allsidig och skapa ett livslångt intresse för sporten där resultat- och prestationsmål är underordnade. Alla barn har rätt till en kamratlig och trygg social miljö, där de kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och andra. Alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar ska beredas möjlighet att utöva golf. Verksamheten ska bygga på barnens egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt. Vi ska även ta hänsyn till det enskilda barnets hälsa och trygghet.

Vi vill att träning och tävling blir en stimulerande och utvecklande verksamhet för alla deltagare. Barn ska i idrottsverksamheten få lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare samt lära sig vikten av rent spel. Barn mår bra av att utöva flera olika idrotter och det ska uppmuntras.

Vi vill att våra ledare visar alla medlemmar full respekt oavsett ålder. Vi vill också att våra ledare sätter gränser för vad som är rätt eller fel.

Vi vill att våra ledare och alla andra klubbmedlemmar strävar mot nolltolerans när det gäller dopning. Vi vill att ledare och andra vuxna skall arbeta mot bruk av alkohol och tobak bland ungdomar.

Policyn ska spridas tillsammans med all kommunikation som rör barn- och ungdomar i Vassundas verksamhet, både internt och externt.

Vi vill i samverkan med skola bidra till ökad fysisk aktivitet inom ramen för den samlade skoldagen.

Med denna deklaration som bakgrund ska Vassunda Golfklubb:

* Behålla ungdomar i föreningsverksamhet
* Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet
* Stimulera till en värdefull fritid
* Skapa möjligheter för golfen

---
Barn- och ungdomspolicyn är reviderad och fastslagen av Vassunda Golfklubbs styrelse 2013-12-17. En översyn av policyn skall ske årligen av juniorkommittén och föreslås styrelsen för fastställande.


Läs mer:

Rekommenderad förening

Knivsta Kommun logotyp


SISU-logotyp (liten)
Unicef

Idrottslyftet