Grey Tops

 
 
Grey Tops är en sammanslutning av klubbmedlemmar som fyllt eller under året fyller 60 år och som har handicap 36 eller bättre. Make/maka eller sambo till medlem i Grey Tops äger rätt att deltaga oavsett ålder. Ändamålet med Grey Tops är att under kamratliga och ej för hårt men dock reglerade former träffas och spela golf.
Grey Tops har en styrelse som fr.o.m. hösten 2016 består av sju ledamöter nämligen ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare tre ledamot. Styrelsen handhar föreningens ekonomi och ansvarar för alla arrangemang och för den erforderliga kontakten med klubbkansliet. Vid årsmötet som avhålles vid spelsäsongens slut väljs varje år ordförande för ett år och halva antalet av styrelsens övriga ledamöter för en period av två år. Om du har frågor kan du vända dig till:

Grey Tops styrelse

Elisabet Berglöf       elisabet.berglof@gmail.com

Tel. 070-825 29 69

Inge Corse                corse.inge@gmail.com

Tel.  070-513 95 93

Gunnar Emling          gunnar.emling@telia.com 

Tel. 073-573 18 20

Solveig Johansson    solveig-johansson6@tele2.se

Tel. 08-59255214   076-260 92 82

Björn Mattsson           bjornmattsson@comhem.se (ordförande)

Tel. 018-341918      070-370 23 55

Riitta Rautio               riitta.rautio@tvingen.se

Tel. 070-768 58 43

Ann-Britt Silfverberg    ab.silfverberg@gmail.com

Tel. 018-30 27 10   0703-98 44 35