Grey Tops

 
 
Grey Tops är en sammanslutning av klubbmedlemmar som fyllt eller under året fyller 60 år och som har handicap 36 eller bättre. Make/maka eller sambo till medlem i Grey Tops äger rätt att deltaga oavsett ålder. Ändamålet med Grey Tops är att under kamratliga och ej för hårt men dock reglerade former träffas och spela golf.
Grey Tops har en styrelse som fr.o.m. hösten 2018 består av sex ledamöter nämligen ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare två ledamöter. Styrelsen handhar föreningens ekonomi och ansvarar för alla arrangemang och för den erforderliga kontakten med klubbkansliet. Vid årsmötet som avhålles vid spelsäsongens slut väljs varje år ordförande för ett år och halva antalet av styrelsens övriga ledamöter för en period av två år. Om du har frågor kan du vända dig till:

Grey Tops styrelse

Inge Corse, ordförande
070-513 95 93  Mail

Elisabet Berglöf, GK plus ansvarig
070-825 29 69  Mail

Einar Fridén, sekreterare                
070-4245898    Mail 

Solveig Johansson, tävlingsansvarig
076-260 92 82  Mail
08-59255214    

Riitta Rautio, kassör
070-768 58 43  Mail

Sven-Erik Stjernlöf  
070-7832318 Mail